CURRENT ISSUE
EVENT
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็ก ครั้งที่ 11
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็ก ครั้งที่ 11

 

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็ก จัดขึ้นโดยนิตยสาร mother&care ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการกระจายหนังสือดีสู่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงหนังสือดี 

 

จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 โดยได้มอบหนังสือให้โรงเรียนที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ 2 แห่ง ตามคำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการ คือ โรงเรียนบ้านกะหลิม และโรงเรียนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการครั้งแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคหนังสือเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่นั้นมา โครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็ก จึงกลายเป็นโครงการที่นิตยสาร mother&care จัดทำอย่างจริงจัง และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในนิตยสาร และสื่อต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อหนังสือเล่มใหม่ และรับบริจาคหนังสือจากประชาชนทั่วไป มอบให้กับเด็กตามพื้นที่ต่างๆ ที่ขาดแคลนเป็นประจำทุกปี 

 

สำหรับ ปี 2561 นี้ กำหนดจัดขึ้น วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบ้านลาด อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยเปิดรับบริจาคทั้งหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 

 

ช่องทางการรับบริจาค 

- แบ่งปันหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา

: นิตยสาร mother&care เลขที่ 914 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

- สมทบทุน เพื่อมอบให้กับเด็กที่ขาดแคลน 

: บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 007-2-83387-2 ชื่อบัญชี บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อโครงการทอดผ้าป่าหนังสือดีสำหรับเด็ก 

 

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.02 241 8000 ต่อ  588, 589 / 085-931-0404 / www.facebook.com/motherandcare 

 

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านลาด 

ที่ตั้ง : เลขที่ 78 หมู่ 7 ตำบลบางเคียน อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ข้อมูลโรงเรียน : เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ป. 6 รวมจำนวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 73 คน เป็นนักเรียนชาย 39 คน นักเรียนหญิง 34 คน มีผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรครู 7 คน โดยมีพื้นที่เขตบริการทางการศึกษา จำนวน 3 หมู่ ของตำบลบางเคียน คือ หมู่ 3 และหมู่ 7 บ้านลาด และหมู่ 9 บ้านห้วงคลัก